Czym jest i jak działa cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności jest niczym innym jak rodzajem umowy cywilnoprawnej. Dzięki jej zawarciu wierzyciel może przekazać uprawnienia do wierzytelności innemu podmiotowi — osobie fizycznej lub prawnej. Stronami umowy cesji są cedent, czyli dotychczasowy właściciel uprawień oraz cesjonariusz, którym jest ich nowy nabywca. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, na czym polega cesja wierzytelności.

Cesja wierzytelności w przepisach

Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Cesja wierzytelności z praktycznego punktu widzenia

Cesja wierzytelności, potocznie zwana także sprzedażą długów w dużym uproszczeniu, polega na przekazaniu wszelkich praw i obowiązków związanych z długiem na inny podmiot. Cedując dług na inny podmiot, wierzyciel (cedujący) pozbywa się go. Przejmuje go natomiast cedent. Tym samym wchodzi więc we wszystkie prawa wynikające ze stosunku między dłużnikiem a zbywcą wierzytelności.

Przedmiotem cesji mogą być wszystkie wierzytelności zgodne z przepisami prawa, także przedawnione czy zabezpieczone — zastawem, zastawem rejestrowym czy hipoteką.

Zmiana wierzyciela a dłużnik

Dłużnik jest podmiotem, który w zasadzie nie uczestniczy w całej “transakcji”. Często bywa też tak, że nawet nie ma świadomości, że jego dług został “sprzedany”. Umowa cesji zawierana jest pomiędzy aktualnym a przyszłym wierzycielem.

Niezbędne elementy umowy cesji

Jak każda inna umowa, także i ta, dla swej ważności powinna zawierać pewne, stałe elementy. Należą do nich:

  • Data oraz miejsce zawarcia dokumentu;
  • Dane stron zawierających umowę – cedującego i cedent;
  • Szczegółowy opis wierzytelności wraz ze stosunkiem prawnym;
  • Określenie momentu przeniesienia wierzytelności wraz z jej ceną;
  • Strony powinny zawrzeć w niej także informację o tym, która z nich dopełni obowiązek poinformowania dłużnika o poinformowaniu go o zmianie wierzyciela;
  • Załącznik dokumentu, z którego wynika powstanie wierzytelności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.