Jak uzyskać tytuł wykonawczy?

Najwięcej sporów pomiędzy kontrahentami powstaje na tle finansowym. Niesłowni kontrahenci, kolejne niezapłacone faktury, aż w końcu komornik. Niestety nie zawsze uda się przecież dojść z kontrahentem do porozumienia. Jeżeli prowadzisz własną firmę, warto wiedzieć w jaki sposób uzyskać tytuł wykonawczy. Wyjaśniamy to w dzisiejszym wpisie.

Czym jest tytuł wykonawczy?

Tytuł wykonawczy to nic innego jak tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. To dokument stanowiący podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej w celu odzyskania swoich pieniędzy od dłużnika.

Jak uzyskać tytuł wykonawczy?

Samo uzyskanie tytuły wykonawczego nie jest niczym skomplikowanym. W gruncie rzeczy wystarczy po prostu złożyć odpowiedni wniosek?

Kiedy można to zrobić?

Dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia. Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Na przykład gdy upłynął termin do ich wniesienia.

Jaki sąd nadaje klauzulę wykonalności?

Jeśli tytuł egzekucyjny został wydany przez sąd to klauzulę wykonalności nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę wykonalności, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie. Od tej ostatniej zasady jest kilka wyjątków np. nie dotyczy to Sądu Najwyższego.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Jeżeli wniosek sporządzasz we własnym imieniu – jedynie co musisz do niego dołączyć to: tytuł egzekucyjny (np. orzeczenie sądu) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty (jeśli nie jest to pierwszy wniosek). Jeżeli wniosek składa w Twoim imieniu pełnomocnik – konieczne będzie dołączenie pełnomocnictwa (o ile już wcześniej nie znalazło się w aktach sprawy), a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Pamiętaj! Tytuł wykonawczy wydany na podstawie pierwszego wniosku otrzymasz bez opłaty kancelaryjnej. Kiedy będziesz składać kolejne wnioski o wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności, zapłacisz 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Tytuł wykonawczy i co dalej?

Z uzyskanym tytułem wykonawczym możesz śmiało udać się do komornika. A w zasadzie – przygotować wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej przeciwko swojemu dłużnikowi. Niezbędne jest wówczas dołączenie do wniosku tytułu wykonawczego, który potwierdza uprawnie wierzyciela do prowadzenie egzekucji przciwko dłużnikowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.