Różnica między stowarzyszeniem a fundacją

W Polsce istnieje wiele organizacji non-profit, które działają na rzecz społeczeństwa. Dwie najpopularniejsze formy takich organizacji to stowarzyszenia i fundacje. Choć mogą wydawać się podobne, różnią się w wielu kluczowych aspektach, takich jak cele statutowe, proces rejestracji i zarządzanie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe różnice między stowarzyszeniem a fundacją.

Cele statutowe

Jedną z głównych różnic między stowarzyszeniem a fundacją są cele statutowe. Stowarzyszenia zwykle skupiają się na realizacji wspólnych celów swoich członków. Mogą to być cele kulturalne, sportowe, edukacyjne czy społeczne. W przypadku fundacji, cele statutowe są określone przez fundatora i są z reguły bardziej skoncentrowane na realizacji konkretnego dobra społecznego, jak na przykład pomoc charytatywna, edukacja czy ochrona zdrowia.

Założenie stowarzyszenia i rejestracja fundacji

Proces założenia stowarzyszenia jest zazwyczaj mniej skomplikowany niż rejestracja fundacji. Aby założyć stowarzyszenie, wystarczy zebranie co najmniej siedmiu osób, które uchwalą statut i wybiorą zarząd stowarzyszenia. Następnie stowarzyszenie musi zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Rejestracja fundacji wymaga natomiast sporządzenia aktu fundacyjnego przez fundatora oraz wniesienia określonego wkładu finansowego. Po sporządzeniu statutu fundacji należy ją również zarejestrować w KRS.

Zarząd stowarzyszenia a zarząd fundacji

Kolejną istotną różnicą jest sposób zarządzania tymi organizacjami. W stowarzyszeniu zarząd stowarzyszenia wybierają członkowie organizacji. Zarząd jest odpowiedzialny za realizację celów statutowych oraz bieżące zarządzanie stowarzyszeniem. W fundacji zarząd fundacji jest powoływany przez fundatora i działa zgodnie z jego wytycznymi. Zarząd fundacji ma większą autonomię w podejmowaniu decyzji, ale musi działać zgodnie z celami określonymi w statucie fundacji.

Obowiązki członków

W stowarzyszeniu, członkowie mają prawo do aktywnego udziału w życiu organizacji, co obejmuje między innymi udział w walnych zebraniach, głosowanie nad ważnymi decyzjami oraz wybór zarządu. Obowiązki członków mogą obejmować regularne opłacanie składek oraz aktywne wspieranie działań stowarzyszenia. W fundacji nie ma członków, są natomiast beneficjenci, którzy korzystają z jej działalności. Obowiązki związane z prowadzeniem fundacji spoczywają głównie na zarządzie i ewentualnie na innych organach, jeśli zostały powołane.

Podsumowanie

Stowarzyszenia i fundacje to dwie różne formy organizacji non-profit, które różnią się pod względem celów statutowych, procesu rejestracji, zarządzania oraz obowiązków członków. Stowarzyszenia są bardziej kolektywne, skupiają się na wspólnych celach swoich członków i są zarządzane demokratycznie. Fundacje natomiast są bardziej zorientowane na realizację konkretnego dobra społecznego, zarządzane przez zarząd powoływany przez fundatora i działają zgodnie z jego wytycznymi. Wybór między stowarzyszeniem a fundacją zależy od specyfiki działań, które organizacja planuje realizować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.