Spółka akcyjna — jak ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Spółka akcyjna jest kapitałową spółką handlową posiadającą osobowość prawną, którą może zawiązać jedna albo więcej osób. Jeśli zdecydujesz się prowadzić działalność gospodarczą właśnie w tej formie, musisz pamiętać o konieczności zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zobacz, jak łatwo możesz to zrobić.

Spółka akcyjna — gdzie złożyć wniosek, żeby zarejestrować spółkę w KRS?

O 1 lipca 2021 r. wnioski dotyczące rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym można składać wyłącznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Oznacza to, że składanie wniosków papierowych nie jest w ogóle możliwe. Co ważne, Portal Rejestrów Sądowych umożliwia wyłącznie zarejestrowanie spółki w KRS, a nie zaś jej założenie.

Złożenie wniosku nie jest niczym skomplikowanym. Procedurę należy rozpocząć od założenia konta użytkownika w Portalu Rejestrów Sądowych, a następnie przystąpić do uzupełniania wniosku.

Kto może podpisać wniosek?

Przygotowany wniosek o rejestrację spółki może podpisać wyłącznie:

 • zarząd — wszyscy członkowie, lub
 • pełnomocnik procesowy (adwokat lub radca prawny), powołany przez zarząd.

Jeżeli wniosek przygotowuje inna osoba, niż członek zarządu spółki lub pełnomocnik procesowy, to musi skorzystać z opcji udostępnienia do podpisu, żeby umożliwić osobie uprawnionej podpisanie wniosku.

Co powinien zawierać wniosek?

Aby zarejestrować spółkę akcyjną w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy złożyć w tym celu stosowny wniosek. We wniosku tym powinny znaleźć się informacje takie jak:

 • firma, siedziba i adres spółki albo adres do doręczeń,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego, liczba i wartość nominalna akcji,
 • wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje,
 • liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
 • wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed zarejestrowaniem,
 • nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
 • nazwiska i imiona członków rady nadzorczej,
 • jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne — zaznaczenie tej okoliczności,
 • czas trwania spółki (jeżeli jest oznaczony),
 • jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki — oznaczenie tego pisma,
 • jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach, lub majątku spółki niewynikające z akcji — zaznaczenie tych okoliczności.

Aby wniosek był kompletny, nie można zapomnieć o dołączeniu stosownych dokumentów, np. oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wymaganych statutem wpłat na akcje oraz wkładów niepieniężnych.

Spółka akcyjna — koszt rejestracji spółki w KRS

Dokonując rejestracji spółki akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, uiścić stosowną opłatę. Opłata sądowa za wpis wynosi 500 zł. Do tego, należy doliczyć opłatę 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli zdecydujesz się działać przez pełnomocnika, nie zapomnij także o opłaceniu do właściwego Urzędu Miasta – 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (opłaty tej nie trzeba uiszczać gdy pełnomocnictwo do złożenia wniosku, udzielone było mężowi, żonie, wstępnym lub zstępnym).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.