Wybór i zmiana kodu PKD

Wybór kodu PKD swojej działalności to jeden z kroków, który należy wykonać podczas zakładania swojej firmy. Każdy przedsiębiorca dokonuje wyboru takiego kodu, który jak najlepiej opisuje prowadzoną przez niego działalność gospodarczą.

Czym jest PKD?

PKD, a po rozwinięciu Polska Klasyfikacja Działalności to systematyka działalności gospodarczych stosowana w statystyce publicznej, ewidencji oraz rachunkowości.

Każdy numer odpowiada odpowiedniej branży czy też sektorowi gospodarczemu, spośród których przedsiębiorca powinien wybrać ten, który najlepiej opisuje prowadzoną przez niego działalność gospodarczą.

Czy każdy musi mieć kod PKD?

Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy:

  • Osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wpisanych do CEIDG;
  • Podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czyli na przykład spółek osobowych, kapitałowych, spółdzielni, fundacji.

O dopasowaniu swojej działalności do odpowiedniej grupy warto pomyśleć już wcześniej, ponieważ kody te podaje się już podczas rejestracji firmy. Są one podstawą do nadania numeru REGON przez urząd statystyczny.

Ile można mieć kodów PKD?

Wiele osób próbuje wpisać jak najwięcej kodów, “na zapas”, “na wszelki wypadek”. Jest to jednak działanie niepotrzebne, ponieważ wybrane kody można w każdej chwili zmodyfikować.

Podczas rejestracji działalności w CEIDG należy podać:

  • Jeden kod głównej działalności, czyli tej, która ma największy udział w przychodach ze sprzedaży towarów lub ze świadczenia usług;
  • Dowolną liczbę kodów pozostałej działalności, czyli dla tych czynności, które wykonujesz jako przedsiębiorca, a które nie są twoją główną działalnością.

Kody muszą być jednak spójne z wykonywaną działalnością i jak najlepiej ją charakteryzować.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku rejestracji spółki w KRS. W tym przypadku można podać maksymalnie 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Zmiana profilu działalności

Raz wybrane kody można, a nawet trzeba zmienić, w przypadku gdy profil działalności gospodarczej ulegnie zmianie. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zmianę powinno się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych. W przypadku spółek osobowych lub kapitałowych sytuacja wygląda już nieco inaczej.

Przedmiot działalności spółki prawa handlowego musi być opisany w umowie spółki, nie musi mieć jednak postaci odpowiednich kodów PKD. Kody muszą być natomiast uwidocznione w rejestrze spółki, w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W KRS możesz wpisać wyłącznie te kody PKD, które są zgodne z przedmiotem działalności spółki zdefiniowanym w umowie. Można zatem zmienić kody PKD w KRS bez zmiany umowy spółki, o ile umowa już przewiduje dany rodzaj działalności. Jeżeli spółka zaczyna zajmować się nowym rodzajem działalności, wspólnicy – przed zmianą PKD w KRS – muszą zmienić treść umowy spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.