Zajęcie wynagrodzenia za pracę a obowiązki pracodawcy

Jednym z podstawowych kroków, jakie podejmuje komornik w celu wyegzekwowania od dłużnika należnego wierzycielowi świadczenia jest zajęcie wynagrodzenia za pracę. Sytuacja taka rodzi jednak po stronie pracodawcy szereg obowiązków. Ich niedopełnienie może wiązać się z koniecznością pociągnięcia pracodawcy do odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę – na czym polega?

Zajęcie wynagrodzenia za pracę to nic innego jak jedna z czynności komornika, której celem jest wyegzekwowanie od dłużnika pieniędzy należnych wierzycielowi. Komornik dokonuje zajęcia komorniczego na wniosek wieczyciela. W praktyce oznacza to, że dłużnik otrzymuje pomniejszone wynagrodzenie.

O zajęciu wynagrodzenia za pracę komornik zawiadamia pisemnie zarówno dłużnika jak i jego pracodawcę. Od tej chwili pracodawca nie może wypłacić pracownikowi żadnego wynagrodzenia poza kwotą wolną od zajęcia.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę – obowiązki pracodawcy

Od momentu, w którym pracodawca dowie się, że przeciwko jego pracownikowi wszczęto egzekucję z wynagrodzenia za pracę, ma on obowiązek:

  • przekazywania zajętej części wynagrodzenia bezpośrednio wierzycielowi pracownika, lub
  • przekazywania zajętego wynagrodzenia komornikowi. Tę opcję musi wybrać w przypadku gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń.

To jednak nie koniec obowiązków po stronie pracodawcy. Zgodnie z art.  882 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

  1. przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę. Musi to być wynagrodzenie za każdy miesiąc oddzielnie. Oprócz ma obowiązek przedstawić oddzielną informację o dochodach zadłużonego pracownika z wszelkich innych tytułów,
  2. podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi,
  3. w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód. Chodzi tu przede wszystkim o wskazanie, czy przeciwko temu pracownikowi jakiś komornik prowadzi inne egzekucje z wynagrodzenia za pracę.

Skutki niedopełnienia obowiązków przez pracodawcę

Jeśli wobec pracownika dokonano zajęcia wynagrodzenia za pracę, pracodawca powinien podejść do tego poważnie i z należytą rozwagą. Choć sytuacja ta dla obu stron z pewnością nie jest komfortowa, to pracodawca powinien należycie wypełniać swoje obowiązki. W przeciwnym razie, musi się liczy z negatywnymi konsekwencjami prawnymi takiego zachowania. Za naruszenie ww. obowiązków, na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny w wysokości do 5000 zł. Oprócz tego, Jeśli w wyniku naruszenia przez pracodawcę obowiązków wynikających z zajęcia wynagrodzenia za pracę wierzyciel poniesie szkodę, to pracodawca może zostać zmuszony do zapłacenia wierzycielowi odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.