Europejski nakaz zapłaty — czym jest i jak go uzyskać?

Kiedy naszym kontrahentem jest zagraniczny przedsiębiorca, z pomocą w odzyskaniu naszych należności może przyjść Europejski Nakaz zapłaty. To instytucja, która pozwala na uproszczone i szybkie ściganie dłużnika z innego państwa Unii Europejskiej.

Czym jest Europejski Nakaz Zapłaty?

Europejski Nakaz Zapłaty to procedura umożliwiająca odzyskanie należności od zagranicznego dłużnika.

Instytucję tę można stosować w sprawach cywilnych i handlowych. Należy jednak zaznaczyć, że w procedurze tej można dochodzić tylko bezspornych roszczeń pieniężnych o charakterze transgranicznym.

Należy jednak pamiętać, że o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty można się ubiegać we wszystkich państwach członkowskich UE oprócz Danii.

Jak uzyskać Europejski Nakaz zapłaty?

Pierwszym krokiem, do uzyskania wspomnianego nakazu, powinno być złożenie pozwu do właściwego sądu. Kluczowe jest tutaj ustalenie jurysdykcji, czyli inaczej — ustalenie sądu, który będzie w sprawie właściwy. W sprawach o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, wybór jurysdykcji odbywa się przy zastosowaniu reguł z rozporządzenia 1215/2012. Ogólna zasada stanowi, że osoby, które mają miejsce zamieszkania na terytorium danego państwa członkowskiego, mogą być pozywane przed sądy tego państwa członkowskiego.

Po złożeniu pozwu sąd przystąpi do jego sprawdzenia. Sąd sprawdzi, czy:

  • pozew dotyczy spraw, w których można skorzystać z rozporządzenia 1896/2006,
  • sprawa ma charakter transgraniczny,
  • dochodzone pozwem roszczenie stanowi roszczenie pieniężne o oznaczonej wysokości, które jest wymagalne w chwili wniesienia pozwu o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty,
  • sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy,
  • pozew spełnia wymagania formalne wynikające z rozporządzenia 1896/2006 – tj. w szczególności czy został złożony na formularzu A oraz, czy zawarto w nim wszystkie informacje niezbędne do wydania europejskiego nakazu zapłaty.

Jeżeli pozew będzie kompletny, sąd wyda nakaz. W przeciwnym razie — wezwie do uzupełnienia braków pozwu, co na pewno wydłuży załatwienie sprawy.

Ostatnim krokiem do skutecznego wydania Europejskiego Nakazu Zapłaty, będzie jego doręczenie pozwanemu. To, w jaki sposób będzie doręczony europejski nakaz zapłaty, zależy od państwa członkowskiego, w którym rozpatrywana jest sprawa.

Kiedy sąd odrzuci pozew?

Sąd odrzuci pozew, jeżeli:

  • nie spełnia on wymogów formalnych,
  • roszczenie jest nieuzasadnione,
  • powód nie przesłał odpowiedzi w terminach wyznaczonych przez sąd lub odrzucił propozycję zmiany pozwu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.